Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook, gevestigd aan p/a Weesperzijde 49 C, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
p/a Weesperzijde 49 C
telefoon  020 4650023
vbw@weesperzijdestrook.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer als je kiest voor automatische incasso

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vbw@weesperzijdestrook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van de ledenadministratie
– Het afhandelen van jouw contributiebetaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van je lidmaatschap van de vereniging

Informatie over gegevensverwerking
De vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u uw lidmaatschap beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog maximaal 1 jaar om betalingen te kunnen verifiëren. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur via vbw@weesperzijdestrook.nl.

Uw verzoeken aan het bestuur zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken samen met de volgende leveranciers voor de verwerking van gegevens:
MailChimp: voor het sturen van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde e-mails. We gebruiken deze database tevens voor het vastleggen van gegevens voor de ledenadministratie.
MailChimp voldoet aan de Europese AVG-bepalingen. Zie https://mailchimp.com/legal/terms (sectie 20) en https://mailchimp.com/legal/privacy (sectie 16).
OpinionStage: voor het verzamelen van enquête-gegevens via de website. Zie https://www.opinionstage.com/privacy en
Paytium en Mollie B.V. voor het afhandelen van online betaling van de contributie. Zie https://www.mollie.com/nl/privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.
Het openen van e-mail-nieuwsbrieven en het klikken op links daarin wordt geregistreerd om de effectiviteit van onze nieuwsbrieven en uw keuzes te kunnen beoordelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, die middels een link onder iedere gepersonaliseerde mailing is te bereiken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vbw@weesperzijdestrook.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.